ثمره ای روحانی
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
پرستش عملی است که از طریق آن ما با خداوند ارتباط ایجاد کرده و با او یک روح می شویم. برای همین است که پرستش بالا ترین فعالیتی است که وجود بشر می تواند آن را انجام دهد. زمانی که ما مجدداً در پرستش با خداوند می پیوندیم شروع به ثمردهی می کنیم. پرستش در زندگی یک مسیحی ضمیمه ای نیست که به جلسات اضافه شده باشد، بلکه نقطه اوج جلسات و زندگی ماست و تایید آن است. می خواهم بدونه توهین به کسی چنین توضیح دهم که پرستش نقطۀ اوج ازدواج ما با خداوند است. ما در روح با او می پیوندیم و همانند پیوند ازدواج همواره این پیوند با هدف باروری است و آن زمان ثمرات روحانی در زندگی ما نمایان می شود. باید با هویت همسری که به او می پیوندیم آشنایی داشته باشیم. پولس در غلاطیان 5: 19 – 21 چنین می گوید
" اعمال نفس روشن است بی عفتی، نا پاکی و هرزگی، بت پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه جوئی، رشک و خشم، جاه طلبی، نفاق، دسته بندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند این ها. چنانکه پیشتر به شما هشدار ددم باز هم می گویم که کنندگان چنین کارهایی پادشاهی خدا را به میراث نخواند برد
اعمال جسم کاملاً آشکار هستند. ممکن است شما به مردم بگوئید که فردی روحان هستید اما اگر در واقع فردی جسمانی باشید این امر خود را آشکار خواهد ساخت. اجازه دهید این سوال را از شما بپرسم. آیا می خواهید فرزندان تان کارهای که در این متن از غلاطیان آمده است را انجام دهند ؟ این آن نتیجه ای است که جسم به بار می آورد. در تمامی آن لیست شما حتی یک واژه نیکو نیز نمی توانید بیابید . جسم نمی تواند هیچ چیز قابل قبولی برای خداوند تولید کند. جسم فاسد شده است . عیسی گفت که یک درخت فاسد و خراب شده نمی تواند میوه خوب بیاورد. ( متی 18:7 را مطالعه کنید.) و ببینید که این امر غیر ممکن است
خداوندا از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای. اعلام می کنم که هدف من پیوستن با خداوند است تا بتوانم از این طریق ثمرات روحانی به بار آورم. اعلام می کنم که من با خداوند پیوسته ام و من با او یک روح گشته ام. آمین