حرکت به جلو
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
ما در برابر انتخابی مهم ایستاده ایم. یا گناه بر ما مسلط است یا پارسایی. اگر بگوئیم که می خواهیم پارسایی بر ما حکمرانی کند باید یقین بدانیم که آزموده خواهیم شد . شیطان تا جایی که بداند امیدی برای پیروزیش وجود دارد از آزمودن ما دست نخواهد کشید. زمانی که شخصی آزموده و وسوسه می شود شریر آنقدر به کار خود ادامه می دهد تا آن شخص به جایی برسد که دیگر آن وسوسه بر او تاثیری نداشته باشد. از آن پس حتی به وسوسه کردن ما در آن قسمت فکر نمی کند. شیطان آنقدر باهوش هست که زمان و نیروی خود را بر قسمتهای تاثیر پذیر صرف کند.اما اگر در ما شک و دودلی وجود داشته باشد شیطان آن را دریافته و شروع به حمله می کند. بنابراین ما باید تصمیمی راسخ بگیریم
” من بهعلت محدودیتهای بشریِ شما، این مطالب را در قالب تشبیهاتی بشری بیان میکنم: همانگونه که پیشتر اعضای بدن خود را به بندگی ناپاکی و شرارتِ روزافزون میسپردید، اکنون آنها را به بندگی پارسایی بسپارید که به قدّوسیت میانجامد. ” ( رومیان 6 : 19
اگر ما بی قانونی را انتخاب کنیم این موضوع در ما رشد می کند و کم کم تبدیل به افراد قانون گریزی می گردیم و بسیاری از ما این حقیقت را در زندگی مان تجربه نموده ایم. به جای بسط و گسترش بی قانونی در زندگی مان باید اعضای بدن خود را ، به بندگی پارسایی بسپاریم که به قدّوسیت میانجامد. (آیه 19) راکد بودن در زندگی روحانی تقریباً غیر ممکن است. ما یا در حال پیشرفت هستیم یا پسرفت. یا در قدوسیت پیشرفت می کنیم، یا به سوی تمرد و نا اطاعتی
ای عیسی به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم. خود را به عنوان اسیر به پارسایی تسلیم می کنم و اعلام می دارم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند. آمین