تسلیم خداوند
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
پولس می گوید
"پس مگذارید گناه در در بدن های فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید . اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. " ( رومیان 6 : 12 -14
ما آزاد شده ایم. گناه نباید دستها و پاها و زبان ما را کنترل کند. بر عکس پولس می گوید که ما باید خود و اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنیم تا ابزار پارسایی در خدمت خداوند و جلال او باشند. اما این تسلیم کردن دارای دو جنبه است. اول اینکه ما باید اراده خود را با گفتن این جمله تسلیم خداوند کنیم. " نه خواست من بلکه اراده تو انجام شود ." و دوم درخواستی است که در دعای ربانی گفته می شود. " اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود ." ( متی 6 :10 ) زمانی که ما دعا می کنیم اراده تو کرده شود تحقق این دعا ابتدا باید بر اراده فردی صورت گیرد که این دعا را انجام داده است. یعنی همان شخصی که خواسته اراده خداوند انجام شود.ز مانی که ما اراده خود را تسلیم خداوند کردیم باید اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنیم تا ابزار پارسایی گردند. در یونانی واژه " ابزار " از لحاظ لغوی به معنای " اسلحه " است که در نبرد روحانی به کار گرفته می شود. این اعضا ابزار ساده ای نیستند. ابزاری مانند کج بیل و خیش نیستند. بلکه ابزارهای مانند شمشیر هستند. تعمید روح القدس کلید این کار است زیرا در این کار ما اراده خود را تسلیم خداوند می کنیم و سپس یکی از اعضای متمرد وجود خود را که از کنترل آن ناتوان هستیم یعنی زبان مان را به دست او می سپاریم. زمانی که تعمید روح القدس را دریافت می کنیم در واقع آن فرمان از کلام خدا را که می گوید اعضای بدن خود را به عنوان ابزار پارسایی ( اسلحه های روحانی ) به کار ببرید محقق می شود. به طور قاطع زمانی که زبان ما به خداوند تسلیم می شود و روح القدس آن را در اختیار می گیرد تبدیل به اسلحه ای برای نبرد می شود. اسلحه ای که از آن دردعا، شهادت و موعظه استفاده می کنیم
خداوندا تو را به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم وجود خود را تسلیم تو می کنم و اعلام می نمایم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند. آمین