وفور نعمت
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
قسمت های مختلفی از رسالات تصدیق می کنند که عیسی لعنت فقر ما را متحمل شد. اجازه دهید به موضوعاتی که در دوم قرنتیان 8 : 9 آمده اشاره ای بکنم
" زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هر چند دولتمند بود، به ‌خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجۀ فقر او دولتمند شوید
همواره بر حسب عادت پایان آیه را " شما دولتمند خواهید شد " نقل قول می نمودم، اما روح القدس به من نشان داد که معنی آن این است : " شما دولتمند هستید ." ممکن است ما ثروتمند و مجدداً فقیرشویم. اما دولتمند بودن یک مفهوم دائمی است. مسیح لعنت فقر را برداشت تا برای ما دولتمندی به نیکوئی ممکن گردد. مسیح فقر ما را برداشت تا داشتن دولت او برای ما مقدور باشد
به نظر برخی از افراد عیسی در طول خدماتش بر زمین مسکین بود. اما من این نظر را صحیح نمی دانم. ما باید تفاوت میان دولت و وفور نعمت را درک کنیم. اگر داشتن وجوه نقد در حساب بانکی و املاک زیاد ملاک دولتمندی باشد بله مسیح دولتمند نبود اما قدر مُسلم او در زندگیش وفور نعمت را داشت. زیرا فردی که بتواند به پنج هزار نفر مرد و زن و بچه خوراک دهد نمی تواند فرد مسکینی باشد. در حقیقت او پس از دادن خوراک به 5000 نفر هنوز غذا برای دوازده هزار نفر دیگر داشت. ( متی باب 14 : 15 – 21 را مطالعه کنید.) چه تصویر زیبایی از وفور نعمت.علاوه بر این مسیح داشتن وفور نعمت را نیز به شاگردان خود بخشید. وقتی که آنها را فرستاد تا پیغام انجیل را اعلام کنند به آنها گفت : " که با خود هیچ چیزی بر ندارید و شاگردان هم شهادت دادند که نیاز به هیچ چیزی نداشتند ( انجیل لوقا 22 : 35 را مطالعه کنید. ) و این مسکنت نیست
خداوندم عیسی برای کار تو بر روی صلیب از تو متشکرم. من اعلام می کنم که مسیح کاملاً فقیر شد تا فیض خداوند به وفور برای من حتی در مسائل مالی وجود داشته باشد. چونکه عیسی فقر و تنگدستی مرا متحمل شد تا من در دولت او سهیم باشم. آمین