ما یک خانواده هستیم
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
در عهد جدید قوم خداوند به ندرت با عناوین ” مسیحیان ” یا حتی ” ایمانداران ” خوانده می شوند متداول ترین عنوانی که برای آنها بکار می رود واژه ” برادران ” است که به عضویت آنها در یک خانوادۀ روحانی اشاره می کند. زمانی که پولس در افسسیان 18:2 می نویسد زیرا به واسطه ای او عیسی مسیح هر دو یهودی و غیر یهودی توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم دقت کنید که از تمام سه اقنوم تثلیث در اینجا نام می برد. از طریق عیسی پسر ما به خدای پدر به وسیله ای روح القدس دسترسی داریم. آیۀ بعدی نتیجه ای شگفت انگیز را آشکار می سازد
” پس دیگر نه بیگانه و اجنبی بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدائید. ” ( آیۀ 19
واژۀ ” هموطن ” امروزه به بهترین نحو با واژۀ ” خانواده ” تعریف می شود. زیرا عیسی توانست به حضور خداوند دست یابد پس ما نیز اعضای خانوادۀ خداوند گشته ایم. شکل یک خانواده براساس رابطه ای که اعضای آن با پدر دارند تعریف می شود. در زبان یونانی عهد جدید شباهت بسیار بین واژه های پدر و خانواده وجود دارد. واژۀ پدر ” پاتر ” و واژۀ خانواده ” پاتریا ” است که از خود کلمه ای پاتر مشتق می شود. این رابطه در دعای پولس به وضوح دیده می شود
” از این رو زانو می زنم در برابر پدر که هر خانواده ای در آسمان و بر زمین از او نام می گیرد . ” ( افسسیان 3 : 14 – 15
در اینجا به کار گیری زیبای واژۀ پدر و خانواده را می بینیم. از واژۀ خدای پدر یعنی پاتر کل خانواده یعنی پاتریا در آسمان و بر زمین نام گذاری می شوند. خانواده از وجود یک پدر می آید و زمانی که خداوند پدر ماست ما نیز اعضای خانوادۀ او هستیم
خداوندا از تو متشکرم که می توانم نزدت بیایم. اعلام می کنم که من عضو خانوادۀ الهی شده و از طریق روح القدس به حضور پدر دسترسی دارم. آمین