درب و شبان
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
عیسی گفت :” من در هستم . ” ( یوحنا 9:10 ) دو آیه پس از آن او می گوید : ” من شبان نیکو هستم . ” ( آیۀ 11) آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه او هم درب است و هم شبان؟ بسیار ساده و در همین حال عمیق است. مسیح مصلوب شده در است. مسیح قیام کرده شبان است. اما اگر می خواهید مسیح قیام کرده شبان شما باشد باید از طریق مسیح مصلوب شده که در است وارد شوید. تنها آنانی که از طریق مسیح مصلوب شده وارد می شوند مسیح قیام کرده را می توانند به عنوان شبان خود داشته باشند
” زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) هر دو (یهودی و غیر یهودی) توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم . ” (افسسیان18:2
تنها یک راه یعنی عیسی و یک روح یعنی روح القدس می توانند ما را به سوی پدر هدایت کند. اگر نمی خواهید از طریق عیسی وارد شوید بنابراین روح القدس را نخواهید داشت تا شما را به نزد پدر هدایت کند. روح القدس هیچ روش دیگری جز عیسی مصلوب شده را برای دست یابی به حضور پدر نمی پذیرد.
تنها زمانی که از طریق عیسی، یعنی در وارد می شوید ، حضور و شهادت مافوق طبیعی روح القدس را همراه خود خواهید داشت. مسیحیت واقعی شهادت و تایید الهی را همراه خود دارد. اگر این شهادت وجود ندارد باید بپرسیم که چرا وجود ندارد. زیرا خداوند وعده داده که حقیقت را محترم شمارد و آن را از طریق تائید ماوراء الطبیعی محترم بدارد. او در همه تاریخ کتاب مقدس این کار را انجام داده است
خداوندا متشکرم که می توانم به نزد تو بیایم و اعلام می کنم که تنها یک راه وجود دارد و آن عیسی و تنها یک روح وجود دارد که آن روح القدس است که ما را به سوی پدر هدایت می کند. من از طریق روح القدس به پدر دسترسی دارم.آمین