آیا می دانید چگونه باید کلام خدا را در زندگیتان بکار گیرید ؟ آیا می دانید کلام خدا چگونه در زندگی شما عمل می کند؟ در این ویدیو درک پرینس سعی می کند این مطالب را توضیح دهد