همکاری با روح القدس
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
“اما روح آشکارا می گوید که در زمان های آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می آوردند که وجدانشان بی حس شده است. ایشان ازدواج را منع می کنند و به پرهیز از خوراکهایی فرمان می دهند که خدا آفریده تا مومنان که از حقیقت آگاهند با شکرگزاری از آن بهره مند شوند. زیرا هر آنچه خدا آفریده است نیکوست و هیچ چیز را نباید رد کرد. هر گاه با شکرگزاری پذیرفته شود. چرا که بوسیله کلام خدا و دعا تقدیس می گردد. ” ( اول تیموتائوس 4 : 1 – 5
در این متن پیش از هر چیز پولس می گوید که اجتناب از ازدواج شرایط معمولی بر کسب تقدس نیست و لزوماً انسان را به سوی قدوسیت هدایت نمی کند. در واقع اگر به تاریخ کلیسا نگاه کنیم زمانی که دست گذاری کشیشان برای مناصب روحانی بالا در صورت تجردشان بوده آشکار می شود که همیشه هم تجرد باعث مقدس ماندن آن ها نشده است. این متن درباره خوراک ها نیز تعلیم می دهد یعنی افرادی که به نخوردن برخی از خوراک ها اصرار می ورزند در اشتباهند و می گوید : ” هر آنچه خدا آفریده نیکوست و هیچ خوراکی را نباید ناپاک شمرد. ” اما به یاد داشته باشیم تمام خوراک هایی که خداوند آفریده اگر به اشتباه ترکیب شوند و یا اشتباه طبخ شوند می توانند مضر باشند. بنابراین زمان و نیروی خود را برای تمییز در میان آنچه نیکو و خوب است و آنچه مضر و مفید است اختصاص دهید و با روح القدس در این زمینه نیز همکاری کنید
خداوندا تو را برای خون عیسی و عمل روح القدس شکر می کنم. اعلام می کنم از امروز برای آنچه که به جهت بدن نیکو و مفید است و آنچه مضر با روح القدس همکاری خواهم کرد. بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است .آمین