انگیزۀ کارهای ما چیست؟
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه در کلیساها وجود دارد جاه طلبی های شخصی خادمین کلیسا است. پولس رسول این موضوع را به کلیسای فلیپیی گوشزد کرده و می گوید
"پس اگر در مسیح دلگرمید اگر محبت او مایه تسلی شماست اگر در روح رفاقت دارید و اگر از رحم و شفقت برخوردارید بیاید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته و یکدل و یکرای باشید هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید " فیلیپیان 2 : 1 – 3
این ها واژه های قدرتمندی هستند. پولس دربارۀ احساسات مصنوعی سخن نمی گوید بلکه این احساسات بسیار عمیق و درونی هستند. من خادمان عالی بسیاری دیده ام اما نیروی محرکۀ بسیاری از کلیساها جاه طلبی است. جاه طلبی برای ساختن کلیسایی بزرگتر ، برگزاری جلساتی بزرگتر و به عبارتی جاه طلبی برای مشهور شدن. شاید من بیش از اندازه منتقدانه به این قضیه نگاه می کنم اما با این حال جاه طلبی در مسیحت معاصر گویی نیروی محرکه برای انجام کارها است. اما پولس چنین می گوید : " هیچ کاری را از روی جاه طلبی و خودخواهی انجام ندهید. " سوالی از شما خادمین دارم ؟ انگیزه شما از خدمت به ایمانداران چیست ؟ آیا سخنانی که بر زبان می آورید محبت آمیز است ؟ آیا انگیزۀ شما از خدمت محبت خداوند است ؟ آیا از روی شفقت کاری را انجام می دهید ؟ اول یوحنا 4 : 7 الی 8 ما را این گونه تشویق می کند
"ای عزیزان یکدیگر را محبت کنیم زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد آن که محبت نمی کند خدا را نشناخته است زیرا خدا محبت است
خداوندا از تو متشکرم که برای تو مهم هستم. اعلام می کنم که مشتاقم که انگیزه ام برای انجام کارها محبت خدا باشد و از روی شفقت کار ها را انجام دهم. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین