دو جنبۀ بخشش
با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است
بخشش یکی از زیباترین لغات موجود در همه زبانها است. اما چه چیزی باعث زیبایی این واژه شده است؟ به برخی از نتایج بخشش نگاهی بیاندازید. مصالحه ، هماهنگی ، درک و مشارکت . دنیای امروز ما چقدر به این واژه ها نیازمند است. حال به برخی از نتایج عدم بخشش توجه کنید . تلخی ، جنگ ، نا هماهنگی ، نفرت و نزاع. تمامی بشریت تحت تاثیر روح های شریر قرار دارند و اگر ما می خواهیم از این شرایط رهایی یابیم تنها راه آن آموختن و به کار گیری اصول بخشش در زندگی هایمان است. کلام خدا درباره دو جهت بخشش سخن می گوید. این دو جهت توسط بزرگترین سمبل ایمان ما مسیحیان یعنی صلیب به تصویر کشیده شده است. صلیب دارای دو چوب افقی و عمودی است.این دو چوب نمایانگر دو جهت بخشش هستند. چوب عمودی نشانگر بخششی است که همه ما نیاز داریم و از سوی پدر دریافت می کنیم و تنها از طریق درک و ایمان به قربانی و قیام عیسی مسیح امکان پذیراست و چوب افقی که سمبل رابطه ما با دیگران است. این قسمت نیز دارای دو جنبه است اول اینکه دیگران ما را ببخشند و دوم ما دیگران را. یک بار دیگر باید بگویم تنها جایی که فیض و قوت لازم برای بخشیدن به ما عــــــطا می شود همانا صلیب عیسی است
خدایا به خاطر خون عیسی تو را شکر می کنم . اعلام می کنم نه تنها بخشش خداوند را دریافت می کنم بلکه بخشش دیگران را می پذیرم و خود نیز آن ها را می بخشم . زیرا با خون عیسی تمام گناهان من بخشیده شده است. آمین