به واسطۀ یک قربانی
من در عیسی کامل گشته ام
” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14
در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است و می توانیم بگوئیم که این قربانی کاملاً کامل است. دقیقاً قبل از این آیه نویسندۀ عبرانیان می گوید که در عهد عتیق کاهنان همواره می ایستادند و بارها و بارها یک قربانی را تقدیم می کردند. قربانی که هرگز نمی توانست گناهان را بردارد. سپس نویسنده دربارۀ عیسی می گوید : اما این کاهن برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد و به دست راست خدا بنشست . ( عبرانیان 10 : 12 ) به تضاد میان کاهنان عهد عتیق که می ایستادند و عیسی که وجود خود را قربانی نمود و نشست توجه کنید. چرا عیسی نشست؟ زیرا دیگر کاری نمانده بود که باید انجام می داد. او همۀ کارها را انجام داده بود در حالی که شغل کاهنان عهد عتیق هرگز پایانی نداشت. زیرا قربانی های آنها هرگز برای برطرف کردن مشکل اصلی کافی نبودند. مرگ عیسی بر صلیب عملی کامل و نهایی بود این کار تا آنجا که به عیسی مربوط می شود کامل و عالی است. احتیاج نیست که هیچ چیزی به آن اضافه شود قربانی عیسی تا ابد کامل بود. این زمان حال کامل است
سپس دربارۀ ما که قربانی عیسی را می پذیریم نویسندۀ عبرانیان چنین می نویسد :” زیرا با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است . ” کامل ساخته است زمان حال کامل است . آنچه عیسی انجام داده کامل است و اما قسمت ما و آن کاری که ما باید انجام دهیم ادامه دارد. زمانی که ما تقدیس می شویم ، جدا می شویم و زمانی که به خداوند نزدیک می شویم آنچه او برای ما تدارک دیده است را دریافت می کنیم و بیشتر و بیشتر در آن تدارکی که قربانی عیسی مهیا نموده است سهیم می گردیم
خداوندا از تو به خاطر کاری که در من انجام می دهی متشکرم. اعلام می کنم که توسط یک قربانی عیسی آنانی که تقدیس شده اند را کامل می گرداند و این نکته شامل من نیز می شود. زیرا من در مسیح کامل گشته ام. آمین