خلقتی معجزه آسا
بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من
ما به شخصیت انسان ها و دنیای درونی آن ها یعنی روح و جان آن ها اهمیت می دهیم . اما اجازه دهید که چشمان خود را بر این حقیقت که جسم انسان ها نیز بسیار مهم است و خلقت شگفت انگیز و معجزه آسای خداوند است، نبندیم. بسیاری از ایمانداران نسبت به جسم خود بی توجهند. تا آن زمان که دم خداوند وارد این جسم نشده بود بدن ما چیزی جز خاک نبود. با عمل کرد معجزه آسای روح خداوند این خاک سرشته و تبدیل به جسم انسانی و ارگانیزمی زنده شد. برای مثال چشم انسان را در نظر بگیرید. در یک برنامه تلویزیونی نماینده جامعه چشم پزشکان آمریکا اطلاعاتی خارق العاده ای در مورد چشم انسان عنوان نمود. بنا بر تحقیقات آن ها چشم انسان اگر درست به یاد داشته باشم متشکل از سه میلیون بخش است که با یکدیگر هماهنگ کار می کنند. اما چه چیزی این عضو بی مانند را حیات بخشیده است؟ نفس و دم خداوند. تمام عضلات، اعصاب وغدد بدن ما و تمامی عمل کرد جسم ما مدیون همین نفسی هستند که از سوی خداوند دمیده شده است. این آن چیزی است که خاک را تبدیل به چنین ارگارنیزم شگفت انگیزی نموده است. وقتی که حقیقت خلقت انسان را درک می کنید معجزات و شفای الهی برای شما شکل منطقی تر به خود می گیرند. چه کسی می تواند بدن ما را تعمیر و بازسازی کند و اگر احتیاج باشد از نو خلق کند؟ مگر نه آن که از ابتدا آن را خلق نموده است؟ بله روح خدا خالق و شفا دهنده ما است. این افتخار را داشته ام که شاهد معجزه ای باشم که در آن استخوان هایی که به طور مادر زادی در بدن آن شخص وجود نداشت در او شکل بگیرند. از من در خواست شد که برای دختر کوچکی در سن حوزه کالیفرنیا دعا کنم. خواهر بزرگتر این دختر به طور مادرزادی استخوان بالای هر دو پای خود را نداشت و پس از دعا خداوند استخوان های پای او را خلق نمود. ادعا نمی کنم که این معجزه ساده است اما زمانی که درک می کنیم منشا بدن انسانها چیست در آن صورت چنین معجزاتی قابل درک و پذیرش می گردند. بدن ما خاکی بیش نبود تا اینکه روح خداوند بر آن دمیده شد و در آن حرکت کرده و ارگانیزیمی چنین پیچیده خلق کرد. بدنی که تنها خالق آن قادر است آن را از نو خلق کرده و یا شفا دهد
خداوندا تو را برای بدنی که برایم سرشته ای شکر می کنم. من خلقت معجزه آسا و شگفت انگیز خداوند هستم و اعلام می کنم که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. آمین