درک نبردگاه
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
” زیرا هر چند در این دنیا به سر می بریم اما به روش دنیوی نمی جنگیم . چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژهاست. ما استدلالها و هر ادعای تکبر آمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم کند ویران می کنیم و هر اندیشه را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم .” ( دوم قرنتیان 10 : 3- 5
نبرد ما علیه شیطان در قلمرو روحانی است. بنابراین اسلحه های ما نیز روحانی هستند. اسلحه هایی متناسب با قلمرویی که نبرد در آن جریان دارد.بسیار مهم است بدانیم این نبرد در چه جایی انجام می شود. پولس در دوم قرنتیان با واژه های گوناگونی نبردگاه روحانی را تشریح کرده و اهداف ما در این نبردگاه را توصیف می کند. درباره این موضوع در ترجمه های مختلف با واژه هایی از قبیل ” تصور ” ” تحلیل منطقی ” ” تعمق ” ” استدلال ” ” شناخت و افکار ” برخورد می کنیم. دقت کنید که همه این واژه ها با قلمرو فکر ارتباط دارند. باید کاملاً درک کنیم که نبردگاه روحانی در افکار ما است. شیطان برای به اسارت گرفتن ذهن نژاد بشری نبردی همه جانبه به پا کرده است او در افکار ما دژها و قلعه های مختلفی می سازد و به عنوان نمایندگان خداوند وظیفه ما این است که با استفاده از اسلحه های روحانی این دژها را خراب کنیم. افکار انسان ها را آزاد کنیم و آنها را به اطاعت از خداوند مسیح اسیر سازیم. چه وظیفه و ماموریت پیچیده ای ! شیطان به صورت جدی ، منظم و سیستماتیک در افکار مردم دژهایی را بنا می کند و این سنگرها در مقابل حقیقت کلام خدا مقاومت می کنند تا مانع از آن شوند که بتوانیم پیغام انجیل را دریافت کرده، درک نموده و نجات یابیم
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم. اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او توسط خون عیسی تسویه شده است .آمین