طرح خداوند برای بدن ما
بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من
" زیرا باطن مرا تو آفریده ای تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . استخوان بندی ام از تو پنهان نبود چون در نهان ساخته می شدم آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می شدم . " ( مزامیر 139 : 13 – 1
زمانی که به بدن فیزیکی خود می اندیشم سراسر وجودم سرشار از حیات او می شود. ماده ای که باید کالبد ما را شکل می داد پیش از آنکه این کالبد شکل بگیرد توسط خداوند در ژرفای زمین تعبیه شده بود. خداوند ماده ای که باید روزی بدن مرا شکل می داد از پیش خلق کرده بود
" دیدگانت کالبد شکل نگرفته مرا می دید همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد . " ( آیه 16
قبل از اینکه بدن های ما شکل بگیرد خداوند طرحی از پیش برای شان در نظر گرفته بود .این آیه را با آنچه عیسی در لوقا 12 : 7 می گوید مقایسه کنید: "حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است. پس مترسید، زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است." ( لوقا 12 : 7 ) این جمله نشان دهنده دقت و توجه خداوند به جسم فیزیکی ما است. او حتی موهای سر ما را نیز شمرده است. وقتی ما این حقیقت را درک می کنیم می فهمیم که خداوند هدفی برای خلقتی بدین مهارت وشگفتی دارد. این هدف در اول قرنتیان 6 : 19 – 20 آمده است
" آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهایی خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. ( اول قرنتیان 6 : 19 – 20
خداوندا برای بدنی که برایم سرشتی از تو متشکرم. من خدا را در بدن خود جلال می دهم و اعلام می کنم که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. آمین