درمانی برای طرد شدگی
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
به اعتقاد من اولین نتیجه طرد شدگی ناتوانی در برقراری محبت دو طرفه است. هیچ کدام از ما نمی توانیم محبت کنیم اگر محبتی دریافت نکرده باشیم. این نکته در عهد جدید توسط یوحنا تشریح می شود. او چنین می نویسد : ” ما محبت می‌کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد.” ( اول یوحنا 4 : 19 ) به اعتقاد من هیچ کس نمی تواند قبل از اینکه خود محبت شود دیگران را محبت کند. بنابراین کسی که هرگز محبت نشده نمی تواند محبتی از خود نشان دهد. دومین نتیجه طرد شدگی به سه شکل خود را نمایان می سازد. سه روشی که بوسیله آنها مردم نسبت به طرد شدگی را آشکار می کنند. اول : برخی از افراد تسلیم می شوند. برخی دیگر مقاومت می کنند. و گروه سوم مبارزه می کنند. این سه واکنش یک نقطه مشترک دارند. در هر سه روش حالتی تدافعی وجود دارد و تلاش می شود تا زخم حاصل از طرد شدگی پوشانده شود.هیچ کدام از این سه روش راه حلی درستی نیستند. خداوند راه حلی بنیادی برای این مشکل دارد. در اشعیا 61 : 1 ما وعده ای را دریافت می کنیم که با آمدن عیسی مسیح محقق می شود
” روح خداوند یهوه بر من است زیرا که خداوند مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت دهم او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم وآزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم. ” ( اشعیا 61 :1
خداوند با تحقق این وعده درمانی برای طرد شدگی، به ما ارائه می دهد. این درمان از طریق عیسی و صلیب او برای ما مهیا شده است. هدف ازلی و ابدی خداوند حتی قبل از خلقت این بوده که ما بتوانیم فرزندان او خوانده شویم. دختران و پسران او. زمانی که عیسی بار گناهان ما را بر خود گرفت و طرد شدگی ما را بر خود متحمل گشت او راهی به سوی پذیرفته شدن ما گشود
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من از نتایج طرد شدگی آزاد شدم و درمانی که خداوند از طریق عیسی مسیح برای من مهیا نموده را می پذیرم . اعلام می کنم که عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم .آمین