صلیب بی رحم
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
برخی از مردم با ترس، افسردگی، تنهایی، طمع و خشم در کشمکش هستند. یک روانکاو تنها می تواند تا حدی به ما در رهایی از این مشکلات کمک کند. اما راه حل نهایی آزادی از این مشکلات در دستان ما است و آن چیزی نیست جز صلیب. هر زمان که احتیاج باشد ما باید این قوت و اختیار خود را بشناسیم و از آن استفاده کنیم. در خدمت آزاد سازی همیشه دو دیو هستند که نقش دربان را بازی می کنند. آن ها همیشه در را برای ورود دیوهای دیگر باز نگاه می دارند. این دربان یکی ترحم به خود و دیگری رنجش است. ترحم بر خود یکی از ابزارهای قدرتمند شیطان است و از سوی دیگر رنجش نیز ابزار دیگری است که هیچ کس نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. پس ما باید نسبت به موضوعاتی مشخص بی رحم باشیم. صلیب کاملاً بی رحم است و هیچ راحتی و جذابیتی ندارد. اما خدا را شکر می کنم که صلیب راه نجات ما از وضعیت گناه آلود مان است که خدا آنرا برای ما تدارک دیده است. اکثر ما دارای گناهی غالب در زندگیمان هستیم. گناهی که آنقدر با آن خو گرفته ایم که فکر می کنیم قسمتی از وجودمان شده و برای مان تنفر از این گناه دشوار است زیرا فکر می کنیم تنفر از آن به منزله تنفر از خودمان است . جالب است که گناه غالب بر زندگی من همان اشتباهی است که پدرم دائماً آن را در برابر چشمانم تکرار می کرد. فرزندان چیزهای بسیاری را از والدین خود به ارٍث می برند. من در خود الگوهای رفتاری بسیاری می بینم که محصول مستقیم رفتار پدرم است. باید از روح القدس بخواهیم که ماهیت مشکل مان را به ما نشان دهد و مشکل را باید با نام واقعی آن صدا بزنیم . ( احتمالاً این نامها زیاد زیبا هم نیستند.) طمع، دروغ، غرور. سپس باید بگوییم درعیسی مسیح ای گناه من ، مصلوب شده و بر صلیب گذاشته شده ای و اجازه نمی دهم بر من تسلط داشته باشی چون من بوسیله صلیب عیسی از این گناه آزاد هستم
خداوندا تو را به خاطر خون عیسی شکر می کنم. در نام عیسی گناه غالب بر زندگی من ( آن گناه را نام ببرید. ) مصلوب شده است . این گناه را بر صلیب میخکوب می کنم و اجازه نمی دهم دیگر بر من تسلط داشته باشد. شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او با خون عیسی تسویه شده است. آمین