کلام او ما را می شوید
من مقدس هستم
در عهد عتیق زمانی که قراربود خون حیوانی ریخته شود،آن قربانی باید با آب شسته می شد.اول یوحنا 6:5 می گوید که عیسی با آب و خون آمد. خون همان خون نجات بخش عیسی است که بر صلیب ریخته شد و آب همان آب خالص کلام خداوند است.عیسی ما را با خون خود نجات می دهد و سپس ما را با آب کلام شسته و تقدیس می کند.( افسسیان 5 : 25 – 26 را مطالعه کنید. ) زمانی که عیسی نزد پدر برای شاگردانش دعا می کرد چنین گفت : ” آنان را در حقیقت تقدیس کن کلام تو حقیقت است.” ( یوحنا 17:17 ) یکی از روشهای اولیه ای که کلام خداوند ما را تقدیس می کند تغییر دادن طرز فکرمان است .تقدیس فرایندی است که از درون به بیرون جریان می یابد و نه از بیرون به درون. یک بار دیگر می گویم روش مذهبی تقدیس این است که لباس های خاص بپوشیم. موها را به طور خاصی کوتاه کنیم آرایش خود را پاک کنیم و بسیار کارهای دیگر. در حالی که در رومیان 2:12 پولس چنین می گوید
” و دیگر هم شکل این عصر مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود . اراده نیکو پسندیده و کامل
در افسسیان 23:4 او چنین می گوید: ” باید طرز فکر شما نو شود . ” روح القدس از طریق حقیقت فکر ما را تازه می گرداند واین حقیقت کلام خداوند است. در زبان انگلیسی واژۀ شستشوی مغزی را داریم که اغلب واژه ای با بار منفی است. زمانی که ما بتوانیم این واژه را در پرتوی روشی که روح القدس انجام می دهد نگاه کنیم تبدیل به واژه ای مثبت می گردد . ( روح القدس افکار ما را تازه می کند شسته و خالص می گرداند و این کار را از طریق کلام خداوند انجام می دهد. ) برای انجام شدن این کار ایمان لازم است. ایمان و کلام خدا عواملی ضروری در تقدیس ما هستند. ایمان به ما این اجازه را می دهد که بتوانیم آن چه خداوند به ما عطا می کند را دریافت کنیم. علاوه بر آن ارتباط مستقیمی در کلام خداوند و ایمان ما وجود دارد. ( رومیان 17:10 را مطالعه کنید. ) هر چه بیشتر به کلام خداوند اهمیت دهیم ایمان ما نیز گسترش یافته و به ما اجازه می دهد تا آنچه را که خداوند برای مقدس شدن ما تدارک دیده دریافت کنیم
خداوندا من از تو متشکرم که مرا فرا خواندی. اعلام می کنم که من با آب خالص کلام خداوند شسته و تازه گشته ام. تدارک کاملی که از طریق آن برایم مهیا کرده ای را می پذیرم. زیرا من مقدس هستم. آمین