سرشتی حیرت انگیز
پدر م مرا بساخت
در کتاب ایوب ما خلاصه ای زیبا از خلقت خلاقانه خداوند در مورد بدن های فیزیکی خود می خوانیم
“دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون هلاکم می کنی ؟ تمنا اینکه به یاد آری که مرا از گل سرشتی . آیا اکنون مرا به خاک بر می گردانی ؟ آیا مرا همچون شیر نریختی و همچون پنیر منجمد نساختی ؟ مرا به پوست و گوشت پوشاندی و به استخوان ها و پی ها بافتی ” ( ایوب 10 : 8 – 1
همانطور که در پیدایش 7:2 می خوانیم واژۀ سرشتن به کاری دقیق و ماهرانه اشاره می کند. به همین صورت ایوب نیز با مهارت و توجۀ خاصی که خداوند در ساخت بدن انسانی ما اعمال کرده تاکید می کند. چه عبارات واضحی . در آیات 10و 11 چنین می گوید : ” آیا مرا همچون شیر نریختی و همچون پنیر منجمد نساختی ؟مرا به پوست و گوشت پوشاندی و به استخوانها و پی ها بافتی ” ( ایوب 10 : 10 – 11 ) چه تصویر زیبایی از رابطۀ بین اعضای مختلف بدن در مزامیر 139 وجود دارد. او چنین می نویسد
“دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید. همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید . پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد ” ( 139 : 16
پیش از آنکه کالبد ما شکل بگیرد خداوند او را دیده است. همۀ روزهای ما در کتاب او ثبت شده است. این جمله را با آن جمله ای که عیسی در لوقا 7:12 می گوید مقایسه کنید : “حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است پس مترسید زیرا ارزش شما بیش ازهزاران گنجشک است ” خداوند چنین ارزشی برای بدن فیزیکی ما قائل است. او حتی به کوچکترین جزئیات وجود ما نیز توجه می کند. حال که این حقیقت را فهمیدم این بدان معنی است که خداوند از سرشتن شگفت انگیز بدن ما هدفی داشته است
خداوندا به خاطر این که در من کار می کنی ، تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که خداوند مرا با مهارت و با دقت بالایی سرشته است . چون او هدف خاصی از خلقت بدن شگفت انگیز من دارد. پدرم مرا بساخت. آمین