جدا شده توسط خون
من مقدس هستم
عیسی خون خود را ریخت تا ما را فدیه داده تقدیس مان کند و جدا ساخته و ما را مقدس گرداند.حال این امکان وجود دارد که در حالتی زندگی کنیم که گناه و شیطان دیگر نتوانند به ما دسترسی داشته باشند جایی که ما از طریق خون عیسی محافظت شده و تقدیس شده ایم .در اول یوحنا 7:1 چنین می خوانیم
" اما اگر در نور گام بر داریم چنانکه او در نور است با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد
در این متن زمان حال نشان دهندۀ عملی دائمی است. اگر ما دائماً در نور حرکت کنیم و دائما با خداوند مشارکت داشته باشیم خون عیسی دائما ما را پاک نگاه می دارد. بنابراین ما خالص و دور از هر نوع ناپاکی خواهیم بود و دیگر در آلودگی و گناه این دنیای شرارت بار زندگی نخواهیم کرد. برای خداوند جدا و تقدیس شده و به کناری گذاشته شده ایم و این امر از طریق خون عیسی اتفاق افتاده است. کلید عملی این مسئله جایی است که تقدیس رخ می دهد یعنی مذبح. در عهد عتیق تا زمانی که قربانی بر مذبح گذاشته نشده بود تنها جسم بی جان یک حیوان محسوب می شد. اما زمانی که قربانی بر روی مذبح قرار می گرفت و بر آن بسته می شد آن قربانی مقدس گشته و برای خداوند جدا می شد. این حقیقت برای ایمان داران عهد جدید نیز صدق می کند. پولس می گوید
" پس ای برادران در پرتو رحمت های خدا از شما استدعا می کنم که بدن های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنی که عبادت معقول شما همین است . " ( رومیان 1:12
تنها تفاوتی که در میان قربانی ها عهد عتیق و عهد جدید وجود دارد این است که بدن های ما زنده باقی می ماند و ما تبدیل به قربانی زنده می شویم حتی زمانی که خود را بر روی مذبح خداوند قرار می دهیم. اصول تقدیس همان گونه که بود باقی می ماند. این مذبح است که قربانی که بر روی آن گذاشته شده را تقدیس می کند. زمانی که ما بدن های خود را به خداوند تسلیم نکرده ایم و آن را بر مذبح خداوند قرار نداده ایم تا بر حسب اراده خداوند مورد استفاده قرار گیرد نمی توانیم افکار و انگیزه های درونی خود را تغییر دهیم
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای. اعلام می کنم که من محافظت ، جدا و تقدیس شده از طریق خون عیسی هستم. من جسم خود را به عنوان قربانی زنده تقدیم خداوند می کنم . زیرا من مقدس هستم . آمین