به شرایط نگاه نکنید. خود را استوار نمائید
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
زمانی که کتاب مقدس می گوید اعتراف خود را استوار نگاه داریم ( عبرانیان 4 :14 را مطالعه نمائید. ) در واقع این آیه به ما هشدار می دهد که ممکن است در زمان تنگی از آنچه گفته ایم عقب نشینی کنیم. اما ما نباید عقب نشینی کنیم. ما باید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. اما چگونه آنچه اقرار می کنیم را نگاه داریم؟ اول باید اعتراف صحیح را انجام دهیم. واژه های زبان مان مطابق با کلام خدا باشد و سپس آنچه عیسی برای ما انجام داده را بر زبان جاری سازیم. دقیقاً بر طبق آنچه کلام خداوند می گوید. برای مثال : " از زخم های او ما شفا یافته ایم " ( اشعیاء 53 :5 ) " زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هر چند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید. " ( دوم قرنتیان 8 : 9 ) ( عبرانیان 2 :9 را مطالعه کنید.)" او طعم مرگ را چشید تا من حیات داشته باشم . "( غلاطیان 3 :13-14 را مطالعه کنید. ) او لعنت شد تا ما وارث برکات باشیم. این آیات اعترافات صحیحی هستند. ما این اعترافات را اعلام می کنیم و فرقی نمی کند که چه فشاری بر ما قرار گیرد. فرقی نمی کند که شرایط چقدر بد باشد. ما باید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. این چیزی است که باعث می شود ایمان مان موثر عمل کند و عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم ما در آسمان از سوی ما عمل کند. ایمان ما را با چیز هایی مرتبط می سازد که حواسمان قادر نیست آن را درک کند. تا زمانی که ما بردگان حواس خود هستیم واقعاً نمی توانیم با ایمان قدم بر داریم . پولس به طور واضح این مسئله را در دوم قرنتیان 5 :7 بازگو می کند : "زیرا با ایمان زندگی می کنیم نه با دیدار " به عبارت دیگر آنچه ما می کنیم و آنچه در زندگی مان به عنوان یک مسیحی انجام می دهیم براساس ایمان است. براساس آن چیزی که به آن اعتقاد داریم نه بر اساس آنچه که می بینیم یا بر اساس آنچه حواسمان درک می کند. حواس مان چیز دیگری به ما می گوید و ایمانمان چیز دیگری و این همان زمانی است که کشمکش و تضاد ایجاد می شود. برای همین نویسندۀ عبرانیان می گوید ما باید اعتراف صحیح انجام دهیم و این اعتراف را استوار نگاه داریم. اگر حواسمان بگوید که نباید چنین کاری انجام دهیم ولی کلام خداوند به ما بگوید باید آن را انجام دهید حتماً باید آن کار را انجام دهیم
عیسی جان متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی و اعلام می کنم که اعتراف صحیح را انجام داده و عقب نشینی نمی کنم و فرقی نمی کند که چه فشاری بر من قرار می گیرد. زیرا من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین