دختران و پسران خداوند
من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام
" متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا بر قصد نیکوی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم تا بدین وسیله فیض پر جلال او ستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است."( افسسیان 1 : 3 – 6
پولس در اینجا هدف عزلی خداوند ( حتی پیش از آفرینش ) را تشریح می کند تا ما بتوانیم فرزندان او خوانده شویم. پسران و دختران. تنها راه دست یافتن به این امر تنها از طریق مرگ نیابتی عیسی بر روی صلیب مسیر بود. زمانی که عیسی بار گناه هان ما را تحمل کرد و طرد شدگی ما را بر خود گرفت او راه پذیرفته شدن ما از سوی خداوند را باز نمود. او در آن زمان عنوان پسر خدا بودن خود را از دست داد تا ما بتوانیم همان عنوانی را به عنوان پسران و دختران خداوند بدست آوریم. من آیه 6 را بسیار دوست دارم جایی که می گوید : " تا بدین وسیله فیض پر جلال اوستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است . " واژه ای که در اینجا " بنا بر قسط نیکوی ارادۀ خود " ترجمه شده واژۀ بسیار قدرتمندی است. این همان واژه ای است که وقتی فرشته بر مریم ظاهر شد و به او درود فرستاد استفاده می کند. " ای که مورد لطف قرار گرفته ای " ( لوقا 28:1 ) این بدان معنا است که ما نیز مورد لطف خداوند قرار گرفته ایم. در ترجمۀ تحت الفظی چنین نوشته شده است که خداوند
" برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. " ( افسسیان 6:1
باید دقت کنید که عیسی گناهان شما و طرد شدگی تان را بر خود متحمل شد تا شما بتوانید به عنوان یکی از فرزندان او نزد خداوند پذیرفته شوید
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای. اعلام می کنم که عیسی طرد شدگی من را متحمل شد تا من بتوانم نزد پدر پذیرفته شوم. من به عنوان فرزند خداوند پذیرفته شده ام. من به عنوان فرزند خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . آمین