ستایش شیطان را خاموش می گرداند
بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم
ستایش اسلحه ای روحانی است که ما می توانیم از طریق آن شیطان را خاموش نمائیم. در کتاب مقدس حقیقتی مهمتر از این وجود ندارد. از دیدگاه کتاب مقدسی خداوند روشی عملی برای ساکت نمودن شیطان به ما داده است. مزامیر 8 : 2 می گوید
” از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب دشمنانت ستایش را بنیاد نهادی تا خصم و انتقام گیرنده را خاموش گردانی
مزمور نویس خطاب به خداوند درباره دشمنانش می گوید. در اینجا کلمه دشمنان به صورت جمع به کار رفته و سپس به دشمن و انتقام گیرنده اشاره می کند و آن را به صورت مفرد به کار می برد. دشمن و انتقام گیرنده کسی نیست جز خود شیطان و دشمنان روح های شریری هستند که ابزارهای دست او هستند تا از آن ها بر علیه ما استفاده کند. به خاطر شیطان و روح های شریر خداوند قوتی در ما مقرر نموده که بتوانیم شیطان را ساکت گردانیم. این آیه در انجیل متی آمده است. این نقل قول مکاشفه کامل از این متن است. در این صحنه عیسی در هیکل است و بیماران را شفا می دهد و کودکان نزدش می روند و بر می گردند و فریاد می زنند. ” هوشیانا بر پسر داود .” ( متی 21 : 15 ) این باعث ناراحتی رهبران مذهبی می شود. بنابراین به عیسی می گویند آیا می شنوی آنها به تو چه می گویند ؟ عیسی این مکاشفه را برای ما آشکار می کند. ” بله. مگر نخوانده اید که از زبان کودکان و شیر خوارگان ستایش را مهیا می سازی.” بنابراین ما در اینجا این نتیجه را می بینیم که قوت مقرر شده برای قوم خداوند برای نبرد روحانی در ستایش مهیا شده است. خداوند برای ما این امکان را ایجاد کرده که شیطان و تمامی روح های شریررا توسط پرستش کامل ساکت بگردانیم. ما نیز اگر مانند کودکان و شیر خوارگان ستایشی کامل به خداوند تقدیم کنیم از دهان ما قوتی مانند اسلحه خارج می شود که شیطان را خاموش می گرداند و خداوند جلال خواهد یافت
خداوندا تو را شکر می کنم. تو را ستایش می کنم. اعلام می کنم که ستایش کامل من شیطان را خاموش کرده و خداوند را جلال می دهد. زیرا من باید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنم. آمین