دانش و حکمت ماوراء الطبیعی عیسی
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
علم و حکمت ماوراءالطبیعی خداوند از طریق خدمت عیسی بر روی زمین آشکار شد. اما شاید در برخورد عیسی با یهودا اسخریوطی این حکمت و علم به وضوح دیده می شود. زمانی که شاگردان به عیسی گفتند : "و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خداوند " ( یوحنا 6 : 69 ) عیسی به آنها پاسخی می دهد که خیانت یکی از پیروان را آشکار می کند. "عیسی به آنها پاسخ داد مگر شما دوازده تن را من بر نگزیده ام؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است او به یهودا پسر شمعون اسخریوطی اشاره می کرد. زیرا او که یکی از آن دوازده تن بودپسازچندی عیسی را تسلیم دشمن می کرد " ( یوحنا 6 : 70 – 71 ) عیسی از طریق روح القدس می دانست که یهودا به او خیانت خواهد کرد حتی پیش از آن که خود او آن را بداند. با وجود این یهودا نمی توانست نقشۀ خود را عملی کند تا زمانی که عیسی این سخنان را بر زبان نیاورده بود و او را بر انجام آن کار آزاد نساخته بود.در شام آخر عیسی به شاگردان خود هشدار داد که: "عیسی پس از آنکه این را گفت در روح مضطرب شد و آشکارا اعلام داشت :" آمین ، آمین به شما می گویم یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد " ( یوحنا 21:13 ) زمانی که از او می پرسند که آن خائن کیست عیسی چنین پاسخ می دهد
" عیسی پاسخ داد همان که این تکه نان را پس از فرو بردن در کاسه به او می دهم آنگاه تکه نان در کاسه فرو برد و آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. یهودا چون لقمه را گرفت در دم شیطان به درون او رفت. آنگاه عیسی به او گفت آنچه در پی انجام آنی زودتر به انجام رسان " ( یوحنا 13 : 26 - 27 ) " پس از او گرفتن لقمه یهودا بی درنگ بیرون رفت و شب بود " ( یوحنا 13 : 3
وقتی دریافتم که یهودا نمی توانست نقشه ای خود را برای خیانت به عیسی عملی کند تا زمانی که او اجازه نمی داد در حیرت فرو می روم و در تمام این صحنه خیانت شونده بر اوضاع حاکم است و نه خائن
پدر جان از تو متشکرم که مرا کاملاً می شناسی. اعلام می کنم که عیسی حکمت و علم ماوراءالطبیعی خداوند را متجلی ساخت. خدایی که همه چیز را می داند. پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین