خداوند شفا دهندۀ ماست
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم اسرائیل تبدیل به قومی فدیه داده شده گشت و خداوند عهدی را با آنها بست. خداوند اولین مکاشفۀ خاص خود را به آنها داد و خود را به عنوان شفاء دهنده آنها معرفی کرد. این عبارت در خروج 26:15 آمده است
” فرمود اگر به دقت به صدای خداوند خدای تان گوش فرا دهید و آنچه را در نظر او درست است به جا آورید اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض او را به جا آورید من نیز هیچ یک از بیماری هایی را که مصریان را بدان دچار کردم بر شما نازل نخواهم کرد. زیرا من یهوه شفا دهنده شما هستم
قسمتی که خداوند به قوم اسرائیل می گوید: زیرا من یهوه شفا دهندۀ شما هستم عبارت ” شفا دهندۀ شما ” در عبری مدرن به این معنی است. ” پزشک شما هستم. ” واژه ای که در خروج 26:15 آمده دقیقاً واژه ای است که امروزه در زبان عبری برای واژۀ دکتر بکار می رود. این واژه در طول 3000 سال تاریخ زبان عبری معنای خود را از دست نداده است. خداوند با تاکید به قوم اسرائیل می گوید که من پزشک شما هستم. دو چیزی که هرگز تغییر نمی کند نام خداوند و عهد خداوند است. جایگاه خداوند وعمل کرد او به عنوان شفا دهندۀ قوم با نام او و عهد او یکی است. به عبارت دیگر این جایگاه و عمل کرد خداوند هرگز تغییر نمی کند. تنها و زمانی که عیسی به عنوان نجات دهنده و فدیه دهنده به اسرائیل آمد تا وعده های مسیح هایی را محقق سازد او بار دیگر خداوند را به عنوان شفا دهندۀ قوم خود معرفی و آشکار کرد. شفا در خدمات عیسی بر وجود خود او ارجحیت نداشت. با ورود عیسی بر زمین این خدمت شروع نشد بلکه این کار او تجلی طبیعت شفا دهندۀ خداوند و عهدی بود که خداوند با قومش به عنوان خدای شفا دهنده بسته بود. اساس تدارکی که خداوند برای شفا و سلامت جسمی قومش دیده ، کلام او یعنی کتاب مقدس است .چقدر مهم است بدانیم که پاسخ خداوند به نیازهای اولیۀ انسان ها کلام خود او است. اگر به کلام او باز گشته و آنرا کنکاش کنیم می فهمیم که پاسخ نیازهای ما در کلام اوست. در آن زمان است که او تمام نیازهای ما را بر طرف خواهد نمود. نیازهای روحانی و جسمی ما را
خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوستداران اسرائیل وعده دادی متشکرم . من اعلام می کنم که تدارک و عمل کرد خداوند به عنوان شفا دهندۀ قوم خود با نام او و عهد او مرتبط است . من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم تا دوستدارانت کامیاب شوند. آمین