جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
برای رهایی کامل از قلمرو گناه خداوند در سه مرحله عمل می کند. پیش از هر چیز او باید با گناه ما برخورد کند یعنی با تمام کارهای گناه آلودی که تا کنون مرتکب شده ایم. از آنجا که عیسی جریمه کامل گناهان ما را بر صلیب پرداخته است خداوند می تواند بدون زیر پا گذاشتن عدالت خود گناهان ما را ببخشد. بنابراین اولین تدارک او برای ما بخشش است. سپس خداوند باید طبیعت گناه آلودی که باعث شده به کارهای گناه آلود تمایل داشته باشیم را از بین ببرد. آنچه خداوند برای این نَفس در نظر گرفته اعدام است. یعنی این طبیعت کهنه باید کشته شود. خبر خوب این است که این اعدام بیش از بیست قرن پیش زمانی که عیسی بر صلیب مرد انجام شد. اما این آخرین مرحله نبود. خداوند می خواست انسانیت گناه آلود و کهنه ما را با انسانیت جدید و کاملی که خود خلق کرده جایگزین کند. پولس این قسمت از تدارک خداوند را در کتاب افسسیان چنین توصیف می کند
" شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحتتأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد. " ( افسسیان 4 : 22 – 24
ما نباید فرض کنیم که انسانیت کهنه ما به راحتی حکم اعدام خود را خواهد پذیرفت. برعکس انسانیت کهنه با ما نبرد خواهد کرد. گاهی به سختی در مقابل ما ایستاده و سعی می کند تا کنترل ما را بدست گیرد. این حقیقت آنچه که پولس در کولسیان 3 : 3 نوشته را به خوبی توصیف می کند جایی که پولس می گوید : " زمانی " شما مردید . " سپس وی در آیه 5 چنین می گوید
" پس، هر آنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بیعفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوتپرستی را که همان بتپرستی است. " ( آیه 5
ما باید با ایمان بپذیریم که مرگ انسانیت کهنه ما حقیقتی است که محقق شده و باید فعالانه بکوشیم و اجازه ندهیم دوباره این انسانیت بخواهد کنترل ما را به دست گیرد
خداوند از تو بخاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم که عیسی طبیعت کهنه مرا مصلوب کرده و آنرا با طبیعتی تازه جایگزین نموده است. من فعالانه می کوشم تا با هر تلاشی که انسانیت کهنه برای بدست گرفتن کنترل من انجام می دهد مقابله کنم و اعلام می کنم من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام. آمین