فرایند مداومت
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که در نوشتجات پولس در رومیان 5 : 1 – 2 آمده است
” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم . ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می کنیم
ما برای آنچه در آینده در پیش رو داریم شادی می کنیم. پولس ادامه می دهد و می گوید که شادی ما نه تنها به خاطر آینده بلکه برای حال است : ” نه تنها این بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد . ” ( آیات 3 و 4 ) در آیه 3 واژه فخر آمده است که در زبان یونانی به معنای ” شادی کردن ، افتخار کردن ، بر افراشتن ” است. باید در سختی ها شادی کنیم زیرا می دانیم که سختی ها چه نتیجه ای برای ما به بار می آورد؟ ترجمه NAS این آیه را چنین ترجمه کرده است: ” سختی ها استقامت را به وجود می آورند و استقامت ثبات شخصیت و ثبات شخصیت باعث ایجاد امید می شود ” و این هدف نهایی استقامت برای ماست یعنی شخصیتی که در برابر آزمون ها می ایستد. همانطور که پولس می نویسد
” و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است . ” ( رومیان 5 : 5
محبت مفهومی است که به شخصیت ما مرتبط است. به عبارتی در این جا ما با موضوع شکل دهی شخصیت خود روبرو هستیم. من در سختی ها شادی می کنیم زیرا سختی ها تنها ابزاری هستند که در من مداومت ایجاد می کنند. مداومت است که در ما ثبات شخصیتی ایجاد می کند. من مردانی را می شناسم که با آنها زندگی کرده ام و سختی ها و مخالفت ها و اشتباهات و سؤ تفاهمات بسیاری را با آن ها شریک شده ام. اما آنها امروز برای من شخصیت های قابل اعتمادی هستند و می دانم که می توانم به آنها اطمینان کنم. زیرا در زمان خیانت و بی قانونی باید بدانم که به چه کسی می توانم اعتماد کنم
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم من در سختی ها شادی می کنم زیرا سختی ها شخصیت مرا شکل می دهند و امیدی را در من ایجاد می کنند که برای به پایان رساندن مسابقه به آن احتیاج دارم. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین