Posts tagged with ‘ابدیت با خداوند،صلیب، پدر’

2 Items

نان روزانه 30 می 2020،ابدیت با خداوند

by admin

ابدیت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم جنبه سوم حیاتی که ما در مسیح داریم نقطه اوج و کمال کار او بر صلیب است. این جنبه حضور ابدی ما در کنار پدر است و نه گذراندن ابدیت جدای از او و در جهنم ” زیرا خداوند، […]

نان روزانه 30 می 2017،ابدیت با خداوند

by admin

ابدیت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم جنبه سوم حیاتی که ما در مسیح داریم نقطه اوج و کمال کار او بر صلیب است. این جنبه حضور ابدی ما در کنار پدر است و نه گذراندن ابدیت جدای از او و در جهنم ” زیرا خداوند، […]