Posts tagged with ‘انگیزۀ کارهای ما،کلیساها’

1 Item

نان روزانه 12 سپتامبر 2020،انگیزۀ کارهای ما چیست؟

by admin

انگیزۀ کارهای ما چیست؟ همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه در کلیساها وجود دارد جاه طلبی های شخصی خادمین کلیسا است. پولس رسول این موضوع را به کلیسای فلیپیی گوشزد کرده و می گوید “پس اگر در مسیح دلگرمید اگر محبت او مایه […]