Posts tagged with ‘ایمان داشتن و وارد شدن،خدا ،لذت بردن’

2 Items

نان روزانه 21 جون 2020،لذت بردن از خداوند

by admin

لذت بردن از خداوند من دوست مسیح هستم در ابتدای تاریخ بشریت ارتباط انسان با خداوند بسیارساده بود. در آن زمان آیین ها و رسم و رسومات مذهبی فراوانی وجود نداشت. خنوخ با خداوند راه می رفت. ( پیدایش 22:5 و24 را مطالعه کنید.) وقتی به سیر تاریخی کتاب مقدس نگاه می کنیم با پدر […]

نان روزانه 12 اکتبر 2016،ایمان داشتن و وارد شدن

by admin

ایمان داشتن و وارد شدن مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ” ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل قولی از مزمور 95 ) “پس در خشم خود سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت […]