Posts tagged with ‘بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید،قربانی زنده’

3 Items

نان روزانه 30 سپتامبر 2020،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید

by admin

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان 1:12 پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]

نان روزانه 23 مارس 2020،قربانی زنده

by admin

قربانی زنده بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.” ( رومیان 12 : 1 در بابهای نخستین […]

نان روزانه 30 سپتامر 2016،بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید.

by admin

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید پدر م مرا بساخت در رومیان 1:12 پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم “پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی […]