Posts tagged with ‘بهترین محصول،بیائید به فکر یکدیگر باشیم’

1 Item

نان روزانه 26 نوامبر 2019،بهترین محصول

by admin

بهترین محصول بیائید به فکر یکدیگر باشیم ” و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام عمل نیکو بر انگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانچه بعضی را عادت شده است . بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم .به خصوص اکنون که شاهد نزدیک تر […]