Posts tagged with ‘به واسطۀ یک قربانی،تقدیس’

2 Items

نان روزانه 18 آگوست 2019،به واسطۀ یک قربانی

by admin

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]

نان روزانه 18 آگوست 2017،به واسطۀ یک قربانی

by admin

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]