Posts tagged with ‘تسلیم خداوند،گناه در بدن،اعضای بدن’

2 Items

نان روزانه 7 مارس 2020،تسلیم خداوند

by admin

تسلیم خداوند اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند پولس می گوید “پس مگذارید گناه در در بدن های فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید . اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه […]

نان روزانه 5 مارس 2020،خود را تسلیم خداوند کنید

by admin

خود را تسلیم خداوند کنید اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند روش خداوند برای رهایی ما از طبیعت کهنه مان اعلام است. اعلام آن اتفاقی که بر صلیب افتاد. زمانی که عیسی مرد انسانیت کهنه ما نیز با وی مرد اما […]