Posts tagged with ‘جدا شده،مقدس،خون’

1 Item

نان روزانه 28جولای 2020،جدا شده توسط خون

by admin

جدا شده توسط خون من مقدس هستم عیسی خون خود را ریخت تا ما را فدیه داده تقدیس مان کند و جدا ساخته و ما را مقدس گرداند.حال این امکان وجود دارد که در حالتی زندگی کنیم که گناه و شیطان دیگر نتوانند به ما دسترسی داشته باشند جایی که ما از طریق خون عیسی […]