Posts tagged with ‘حیات،خون عیسی،قدس،خداوند’

1 Item

نان روزانه 18 نوامبر 2020،حیات در خون عیسی

by admin

حیات در خون عیسی بیائید به مکان اقدس وارد شویم زمانی که کاهن با بخور و خون وارد قدس الاقداس می شد او باید خون را هفت بار بر روی تخت رحمت می پاشید. قانونی که خداوند مقرر کرده بود بسیار خاص بود. نه شش بار و نه هشت بار بلکه هفت بار باید این […]