Posts tagged with ‘حیات در تاک،زندگی مردم’

2 Items

نان روزانه 30جون 2020،حیات در تاک

by admin

  حیات در تاک من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عیسی برای اینکه اهمیت حضورش را در زندگی مردم باز گو کند از مثال تاک و شاخه ها استفاده می کند. ( یوحنا 18:15 را مطالعه کنید.) عیسی در اینجا می گوید من تاک هستم و شما شاخه ها. آیه 5 بسیار واضح سخن […]

نان روزانه 30جون 2018،حیات در تاک

by admin

حیات در تاک من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام عیسی برای اینکه اهمیت حضورش را در زندگی مردم باز گو کند از مثال تاک و شاخه ها استفاده می کند. ( یوحنا 18:15 را مطالعه کنید.) عیسی در اینجا می گوید من تاک هستم و شما شاخه ها. آیه 5 بسیار واضح سخن می […]