Posts tagged with ‘حیات در خون،کتاب لاویان’

1 Item

نان روزانه 17 نوامبر 2020،حیات در خون

by admin

حیات در خون بیائید به مکان اقدس وارد شویم کتاب لاویان در عهد عتیق دربارۀ قوانین مربوط به کاهنان قوم اسرائیل یعنی اسباط هارون سخن می گوید. خداوند می گوید ” زیرا حیات هر جاندار در خون اوست و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جان های شما کفاره کند […]