Posts tagged with ‘خداوند شهری مهیا کرده است،کتاب عبرانیان’

3 Items

نان روزانه 18 دسامبر 2019،خداوند شهری مهیا کرده است

by admin

خداوند شهری مهیا کرده است بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم نویسنده کتاب عبرانیان در باب 11 آن رساله به لیستی از مقدسان وفادار در عهد عتیق اشاره می کند و از جایگاه محترمانه آنها سخن می گوید ” اینان همه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ها را هنوز نیافته بودند […]

نان روزانه 18 دسامبر 2017،خداوند شهری مهیا کرده است

by admin

خداوند شهری مهیا کرده است بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم نویسنده کتاب عبرانیان در باب 11 آن رساله به لیستی از مقدسان وفادار در عهد عتیق اشاره می کند و از جایگاه محترمانه آنها سخن می گوید ” اینان همه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ها را هنوز نیافته بودند […]

نان روزانه 18 دسامبر 2016،خداوند شهری مهیا کرده است.

by admin

خداوند شهری مهیا کرده است بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم نویسنده کتاب عبرانیان در باب 11 آن رساله به لیستی از مقدسان وفادار در عهد عتیق اشاره می کند و از جایگاه محترمانه آنها سخن می گوید ” اینان همه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ها را هنوز نیافته بودند […]