Posts tagged with ‘خداوند منتظر واکنش ما است’

1 Item

نان روزانه 1 آوریل 2020،خداوند منتظر واکنش ما است

by admin

خداوند منتظر واکنش ما است خداوند قومش را ترک نخواهد کرد ایمان دارم که خداوند از قوم ایماندارخود انتظار دارد که در رابطه با آنچه وی در اسرائیل و خاورمیانه انجام می دهد واکنش مناسبی نشان دهد. به ما این اجازه داده نشده که در حالتی خنثی و بی تفاوت و منفعل باقی بمانیم. خداوند […]