Posts tagged with ‘دانش و حکمت، الطبیعی عیسی’

1 Item

نان روزانه 5 سپتامبر 2020،دانش و حکمت ماوراء الطبیعی عیسی

by admin

دانش و حکمت ماوراء الطبیعی عیسی پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم علم و حکمت ماوراءالطبیعی خداوند از طریق خدمت عیسی بر روی زمین آشکار شد. اما شاید در برخورد عیسی با یهودا اسخریوطی این حکمت و علم به وضوح دیده می شود. زمانی که شاگردان به عیسی […]