Posts tagged with ‘درمانی، طرد ،عیسی،نتیجه، محبت’

2 Items

نان روزانه 22 می 2020،درمانی برای طرد شدگی

by admin

درمانی برای طرد شدگی عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم به اعتقاد من اولین نتیجه طرد شدگی ناتوانی در برقراری محبت دو طرفه است. هیچ کدام از ما نمی توانیم محبت کنیم اگر محبتی دریافت نکرده باشیم. این نکته در عهد جدید توسط یوحنا تشریح […]

نان روزانه 22 می 2017،درمانی برای طرد شدگی

by admin

درمانی برای طرد شدگی عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم به اعتقاد من اولین نتیجه طرد شدگی ناتوانی در برقراری محبت دو طرفه است. هیچ کدام از ما نمی توانیم محبت کنیم اگر محبتی دریافت نکرده باشیم. این نکته در عهد جدید توسط یوحنا تشریح […]