Posts tagged with ‘درک نبردگاه،شیطان،اسلحه جنگ’

1 Item

نان روزانه 22 فوریه 2020،درک نبردگاه

by admin

درک نبردگاه شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است ” زیرا هر چند در این دنیا به سر می بریم اما به روش دنیوی نمی جنگیم . چرا که […]