Posts tagged with ‘راه رفتن و استراحت در ایمان،خداوندا’

2 Items

نان روزانه 14 اکتبر 2020،راه رفتن و استراحت در ایمان

by admin

راه رفتن و استراحت در ایمان مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم یکی از دلایلی که قوم اسرائیل از وارد شدن به سرزمین موعود باز ماند بی ایمانی آنان بود. این دلیل می تواند ما را از ارث محروم سازد. نویسنده عبرانیان شرایط آنها را با شرایط ما […]

نان روزانه 14 اکتبر 2016،راه رفتن و استراحت در ایمان

by admin

راه رفتن و استراحت در ایمان مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم یکی از دلایلی که قوم اسرائیل از وارد شدن به سرزمین موعود باز ماند بی ایمانی آنان بود. این دلیل می تواند ما را از ارث محروم سازد. نویسنده عبرانیان شرایط آنها را با شرایط ما […]