Posts tagged with ‘روح القدس،زمان های آخر’

1 Item

نان روزانه 1 مارس 2020،همکاری با روح القدس

by admin

همکاری با روح القدس بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است “اما روح آشکارا می گوید که در زمان های آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی […]