Posts tagged with ‘روح پسر خواندگی،پسر خدا،محبت کردن’

1 Item

نان روزانه 17 سپتامبر 2016،روح پسر خواندگی

by admin

روح پسر خواندگی من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم ” زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید . بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به […]