Posts tagged with ‘زیستن در ترس خداوندريال،مسیحیان،خداوند’

2 Items

نان روزانه 11 اکتبر 2020،زیستن در ترس خداوند

by admin

8 زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که راه یافتن به آسایش او هر روز واقعی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا […]

نان روزانه 11 اکتبر 2016ريال،زیستن در ترس خداوند

by admin

زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: ” مبادا با این که راه یافتن به آسایش او هر روز واقعی است آشکار شود که احدی از شما از دست یافتن به آن باز مانده است. ” آیا این […]