Posts tagged with ‘ستایشی فراگیر،مثال داود پادشاه’

2 Items

نان روزانه 26 دسامبر 2019ستایشی فراگیر

by admin

ستایشی فراگیر بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به مثال داود پادشاه در مزامیر باب 34 نگاه کنیم. واقعه مربوط به وقتی است که داود خود را نزد ابی ملک به دیوانگی زده بود. داود در این دوره از زندگی خود یک فراری محسوب می شد. شائول سعی داشت او را بکشد. […]

نان روزانه 27 دسامبر 2017،ستایشی فراگیر

by admin

ستایشی فراگیر بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به مثال داود پادشاه در مزامیر باب 34 نگاه کنیم. واقعه مربوط به وقتی است که داود خود را نزد ابی ملک به دیوانگی زده بود. داود در این دوره از زندگی خود یک فراری محسوب می شد. شائول سعی داشت او را بکشد. […]