Posts tagged with ‘سپاسگزاری از خداوند،صلح مسیح’

2 Items

نان روزانه 15 دسامبر 2019،سپاسگزاری از خداوند

by admin

سپاسگزاری از خداوند بیائید شکر گزار باشیم شکرگزاری یکی از احکام مستقیم کتاب مقدس است. عدم شکرگزاری نشانه نا اطاعتی است. ( اول تسالونیکیان 5 را مطالعه کنید. ) شکرگزاری مهمترین صفت اخلاقی یک فرد مسیحی است که به اراده مربوط است و نه احساسات. برای این که ما شکرگزار باشیم لزوما نباید حس شکرگزاری […]

نان روزانه 15 دسامبر 2016،سپاسگزاری از خداوند

by admin

سپاسگزاری از خداوند بیائید شکر گزار باشیم شکرگزاری یکی از احکام مستقیم کتاب مقدس است. عدم شکرگزاری نشانه نا اطاعتی است. ( اول تسالونیکیان 5 را مطالعه کنید. ) شکرگزاری مهمترین صفت اخلاقی یک فرد مسیحی است که به اراده مربوط است و نه احساسات. برای این که ما شکرگزار باشیم لزوما نباید حس شکرگزاری […]