Posts tagged with ‘صلیب بی رحم،مردم ،ترس، افسردگی، تنهایی، طمع و خشم’

1 Item

نان روزانه 24 فوریه 2020،صلیب بی رحم

by admin

صلیب بی رحم شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است برخی از مردم با ترس، افسردگی، تنهایی، طمع و خشم در کشمکش هستند. یک روانکاو تنها می تواند تا […]