Posts tagged with ‘طرح خداوند برای بدن ما’

1 Item

نان روزانه 22 مارس 2020،طرح خداوند برای بدن ما

by admin

طرح خداوند برای بدن ما بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من ” زیرا باطن مرا تو آفریده ای تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این را نیک می داند . […]